Su Ka­si­de­’si, bi­zim me­de­ni­ye­ti­mi­zin en çok oku­nan na’­ti ola­rak kül­tür ve ede­bi­yat ta­ri­hi­miz­de yer alır. Hz. Mu­ham­me­d’­i li­rik ola­rak en …

Su Ka­si­de­’si, bi­zim me­de­ni­ye­ti­mi­zin en çok oku­nan na’­ti ola­rak kül­tür ve ede­bi­yat ta­ri­hi­miz­de yer alır. Hz. Mu­ham­me­d’­i li­rik ola­rak en iyi an­la­tan me­tin odur çün­kü. Fa­kir de 28 Ocak ak­şa­mı Muğ­la Müf­tü­lü­ğü­’nün dü­zen­le­di­ği Ko­nak Soh­be­ti­’n­de, ka­si­de­nin ede­bî ve di­nî-ta­sav­vu­fî bo­yu­tuy­la ele al­ma­ya ça­lış­tım.

Fu­zu­lî-Os­car Wil­de  

Soh­bet­le il­gi­li not­la­rı­mı dü­zen­ler­ken, vak­tiy­le Ce­mal (Kur­naz) ağa­bey­le, “İç­mek is­ter bül­bü­lün ka­nın me­ğer bir reng ile/Gül bu­d...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/su-kasidesinden-oscarwildea-ve-kucuk-prense-726yy.htm
Vahdet » Prof. Dr. Namık Açıkgöz "Su Kasidesinden Oscarwilde’a Ve Küçük Prens’e" Köşe Yazısı

Vahdet - Prof. Dr. Namık Açıkgöz Son Köşe Yazıları