He­pi­mi­zin üze­ri­ne ya­pış­mış olan eti­ket­ler var: Mil­li­yet­çi, Dev­rim­ci, Sos­ya­list, İs­lam­cı, La­ik, Ata­türk­çü, Ko­mü­nist, Ce­ma­at­çi, Mu­ha­fa­za­kâr, Li­be­ral, Türk, Kürt, Müs­lü­man, Hı­ris­ti­yan …

He­pi­mi­zin üze­ri­ne ya­pış­mış olan eti­ket­ler var: Mil­li­yet­çi, Dev­rim­ci, Sos­ya­list, İs­lam­cı, La­ik, Ata­türk­çü, Ko­mü­nist, Ce­ma­at­çi, Mu­ha­fa­za­kâr, Li­be­ral, Türk, Kürt, Müs­lü­man, Hı­ris­ti­yan v.d.

Ken­di­mi­zi ge­nel­de bu eti­ket­ler­le ta­nım­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Hat­ta bu kav­ram­la­rın içe­rik­le­ri hak­kın­da açık bir gö­rüş ve bil­gi­ye sa­hip ol­ma­dan ya­pı­yo­ruz bu ta­nım­la­ma işi­ni.

Oy­sa şu so­ru­yu sor­mu­yo­ruz hiç: “Bu eti­ket­ler bi­zi ne de­re­ce ta­nım­lı­yor?”. Kim ol­du­ğu­mu­za iliş­k...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/once-ben-kimin-degil-ben-neyim-766yy.htm
Vahdet » Prof. Ali Osman Gündoğan "Önce, Ben Kimin Değil Ben Ne’yim?" Köşe Yazısı

Vahdet - Prof. Ali Osman Gündoğan Son Köşe Yazıları