İn­gil­te­re­’de­ki In­ter­na­ti­onal Bi­og­rap­hi­cal Cen­tre (IBC), Cam­brid­ge dün­ya­nın en say­gın ku­rum­la­rın­dan bi­ri. IBC her yıl mev­cut ko­mi­te­le­riy­le ulus­la­ra­ra­sı çap­ta dok­tor­la­rı iz­li­yor, …

İn­gil­te­re­’de­ki In­ter­na­ti­onal Bi­og­rap­hi­cal Cen­tre (IBC), Cam­brid­ge dün­ya­nın en say­gın ku­rum­la­rın­dan bi­ri. IBC her yıl mev­cut ko­mi­te­le­riy­le ulus­la­ra­ra­sı çap­ta dok­tor­la­rı iz­li­yor, de­ğer­len­di­ri­yor ve ara­la­rın­dan en iyi 100 (TOP 100) dok­to­ru se­çe­rek ödül­len­di­rip dün­ya­ya du­yu­ru­yor. Bu kök­lü ku­ru­luş 2014’te dün­ya­nın en iyi 100 dok­to­ru ara­sı­na Tür­ki­ye­’den Doç.Dr. Ah­met Yıl­dız­ha­n’­ı al­dı, ma­dal­ya ver­di ve ‘p­ro­fe­sö­r’ un­va­nıy­la onur­lan­dır­dı. Bu ül­ke­miz için de bir onur­du...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/tibbin-ordinaryusu-ahmet-yildizhan-739yy.htm
Vahdet » Özcan Ünlü "‘tıbbın Ordinaryüsü’ Ahmet Yıldızhan…" Köşe Yazısı

Vahdet - Özcan Ünlü Son Köşe Yazıları