Ge­çen haf­ta ka­yıt dı­şı ile mü­ca­de­le­nin tüm ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın gö­re­vi ol­du­ğu­na da­ir ya­zı­mı­zın ya­yım­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan gü­zel bir te­sa­düf …

Ge­çen haf­ta ka­yıt dı­şı ile mü­ca­de­le­nin tüm ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın gö­re­vi ol­du­ğu­na da­ir ya­zı­mı­zın ya­yım­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan gü­zel bir te­sa­düf ola­rak Ma­li­ye Ba­ka­nı­mız Meh­met Şim­şek ta­ra­fın­dan ka­yıt dı­şı ile mü­ca­de­le ey­lem pla­nı açık­lan­dı. Söz ko­nu­su açık­la­ma­da çok önem­li ay­rın­tı­lar bu­lun­mak­tay­dı. Ya­zı­mız­da öne çı­kan iki baş­lık hak­kın­da gö­rüş­le­ri­mi­zi açık­la­ya­ca­ğız.

Ka­yıt dı­şı ne­dir?

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun res­mi in­ter­n...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/kayit-disi-calistiranlar-kamu-ihalelerine-giremeyecek-745yy.htm
Vahdet » Mustafa Baştaş "Kayıt Dışı Çalıştıranlar Kamu İhalelerine Giremeyecek" Köşe Yazısı

Vahdet - Mustafa Baştaş Son Köşe Yazıları