Cum­hu­ri­ye­t’­in ku­ru­luş yıl­la­rın­da, Le Mon­de, Tür­ki­ye­’de olan bi­te­ni an­lat­mak için “Ku­r’­an­la­rı­nı­zı ka­pa­tın, ka­dın­la­rı­nı­zı açın!” baş­lı­ğı­nı boş ye­re at­ma­dı. Ku­ru­cu ira­de­nin …

Cum­hu­ri­ye­t’­in ku­ru­luş yıl­la­rın­da, Le Mon­de, Tür­ki­ye­’de olan bi­te­ni an­lat­mak için “Ku­r’­an­la­rı­nı­zı ka­pa­tın, ka­dın­la­rı­nı­zı açın!” baş­lı­ğı­nı boş ye­re at­ma­dı. Ku­ru­cu ira­de­nin sa­hip ol­du­ğu ide­olo­ji ve ye­ni bir ‘u­lus ya­rat­ma­k’ için na­sıl bir top­lum mü­hen­dis­li­ği­ne so­yun­du­ğu da eh­li­ne âşi­kâr. Ku­r’­ân’­ın Türk­çe meâ­li ha­zır­la­tı­lır­ken as­lın­da ni­yet­le­rin çok da ma­sum ol­ma­dı­ğı­nı El­ma­lı­lı Ham­di Ya­zı­r’­ın tef­si­ri­nin adın­dan (Hak Di­ni Ku­r’­ân ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/turkce-kuran-mi-var-behey-saskin-716yy.htm
Vahdet » Muhsin Meriç "“türk­çe Ku­r’­ân Mı Var Be­hey Şaş­kın!”" Köşe Yazısı

Vahdet - Muhsin Meriç Son Köşe Yazıları