Annemizin Yüzüne Benzer Şehirlerin Mukayesesinden Çıkarılacak Dersler Üzerine Bir Deneme Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın yük­se­liş hi­kâ­ye­si­ni bi­li­yor mu­su­nuz? Ta­bi­i bi­li­yor­su­nuz. …

Annemizin Yüzüne Benzer Şehirlerin Mukayesesinden Çıkarılacak Dersler Üzerine Bir Deneme

Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın yük­se­liş hi­kâ­ye­si­ni bi­li­yor mu­su­nuz? Ta­bi­i bi­li­yor­su­nuz. Be­nim­ki de laf mı? Şim­di bir sü­rü stra­te­ji ve si­ya­set pro­fe­sö­rü ah­kâm ke­sip na­sıl yük­sel­di­ği üze­ri­ne böl­ge­sel ve kü­re­sel tah­lil­ler­de bu­lu­nur, bi­li­yo­rum. Yok, BOP eş baş­kan­lı­ğı; yok, “sü­pür­me­yin, ida­re edin” tez­le­ri, yok şu, yok bu­…

İs­tan­bu­l’­da­ki ev­le­rin mus­luk­la­rın­dan çı­kan “tısss...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/beton-yuzlu-insanlarin-kentleri-1-764yy.htm
Vahdet » Lütfü Şehsuvaroğlu "Beton Yüzlü İnsanların Kentleri (1)" Köşe Yazısı

Vahdet - Lütfü Şehsuvaroğlu Son Köşe Yazıları