“Or­ta­do­ğu­” ta­nım­la­ma­sı; ege­men güç ko­nu­mun­da­ki Ba­tı­lı­lar ta­ra­fın­dan or­ta­ya atıl­mış, Av­ru­pa mer­kez­ci an­la­yı­şa gö­re ta­sar­lan­mış ve her şe­yin Ba­tı­lı­la­r’­a gö­re de­ğer­len­di­ril­di­ği …

“Or­ta­do­ğu­” ta­nım­la­ma­sı; ege­men güç ko­nu­mun­da­ki Ba­tı­lı­lar ta­ra­fın­dan or­ta­ya atıl­mış, Av­ru­pa mer­kez­ci an­la­yı­şa gö­re ta­sar­lan­mış ve her şe­yin Ba­tı­lı­la­r’­a gö­re de­ğer­len­di­ril­di­ği bir ya­pı­ya gö­re üre­til­miş­tir. Bu bağ­lam­da ‘Av­ru­pa mer­kez­ci­li­k’ de­nin­ce de; me­se­le­nin sa­de­ce coğ­ra­fi de­ğil, uy­gar­lık/me­de­ni­yet, di­ni vs gi­bi fark­lı yön­le­ri de dik­ka­te alın­mak­ta­dır.

Do­la­yı­sıy­la “Or­ta­do­ğu­” de­nin­ce; coğ­ra­fi sı­nır­la­rın içe­ri­si­ne si­ya­si, ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/ortadoguda-keskin-rekabet-ve-turkiye-761yy.htm
Vahdet » Dr. Erbakan Özal "Ortadoğu’da Keskin Rekabet Ve Türkiye" Köşe Yazısı

Vahdet - Dr. Erbakan Özal Son Köşe Yazıları