“Bir in­san bir in­ter­net si­te­sin­de gü­nah içe­rik­li bir şey yaz­mış ol­sa son­ra bu­nu sil­dir­me­yi ba­şa­ra­ma­sa,  yö­ne­ti­ci­ler sil­mi­yor­sa o ya­zı okun­ma­ya …

“Bir in­san bir in­ter­net si­te­sin­de gü­nah içe­rik­li bir şey yaz­mış ol­sa son­ra bu­nu sil­dir­me­yi ba­şa­ra­ma­sa, 

yö­ne­ti­ci­ler sil­mi­yor­sa o ya­zı okun­ma­ya de­vam et­tik­çe ya­za­na gü­nah ya­zı­lır mı yok­sa ve­ba­li onun 

üs­tün­den kal­kar mı?” şek­lin­de bir so­ru gel­miş. Bu ki­şi töv­be edip, iş­le­di­ği ha­ta­yı ay­nı yön­tem­le dü­zelt­me­li.

Bu ki­şi töv­be et­me­li­dir. “Töv­be eden­ler, ıs­lah olan­lar (ne­fis­le­ri tez­ki­ye olan­lar) ve be­yan eden­ler (açık­la­yan­lar) ha­riç (on­la­ra lâ­net olun­maz). O tak...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/yanlisini-ayni-yolla-duzelteceksin-743yy.htm
Vahdet » Cübbeli Ahmet Hoca "Yanlışını Aynı Yolla Düzelteceksin" Köşe Yazısı

Vahdet - Cübbeli Ahmet Hoca Son Köşe Yazıları