Şey­hi­miz Mah­mud Efen­di Haz­ret­le­ri fi­nans ku­rum­la­rı­nın şu­be­le­ri­nin art­ma­sı için çok ri­ca­cı olur­du.  Fa­iz mü­es­se­sesi­ne des­tek ol­ma­mak için ban­ka­la­rın ver­di­ği pro­mos­yon­la­rı ke­sin­lik­le ban­ka­da bı­rak­ma­mak la­zım. …

Şey­hi­miz Mah­mud Efen­di Haz­ret­le­ri fi­nans ku­rum­la­rı­nın şu­be­le­ri­nin art­ma­sı için çok ri­ca­cı olur­du. 

Fa­iz mü­es­se­sesi­ne des­tek ol­ma­mak için ban­ka­la­rın ver­di­ği pro­mos­yon­la­rı ke­sin­lik­le ban­ka­da bı­rak­ma­mak la­zım. Pro­mos­yo­nu alan ki­şi muh­taç ise ken­di kul­la­na­bi­lir. Ge­çi­mi­ni sağ­la­ya­bi­li­yor­sa fa­ki­re fu­ka­ra­ya ver­me­li­dir.

Şir­ket­le­re “İş­çi­le­ri­ni­zin ma­aş­la­rı­nın ban­ka­dan öde­yi­n” di­yor­lar. Mec­bu­ren böy­le şey­le­re bağ­la­mış­lar şir­ket­le­ri. İş­çi...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/banka-promosyonlarini-fakirlere-verin-756yy.htm
Vahdet » Cübbeli Ahmet Hoca "Banka Promosyonlarını Fakirlere Verin" Köşe Yazısı

Vahdet - Cübbeli Ahmet Hoca Son Köşe Yazıları