So­na yaz­mam ge­re­ke­ni ilk­ten ya­za­yım. Ma­çı iz­ler­ken ke­yif al­dım. Ne­den mi? Se­yir­ci­li maç­la­rı öz­le­di­ğim için. Be­şik­taş ta­raf­ta­rı tıp­kı Si­vas ma­çın­da …

So­na yaz­mam ge­re­ke­ni ilk­ten ya­za­yım. Ma­çı iz­ler­ken ke­yif al­dım. Ne­den mi? Se­yir­ci­li maç­la­rı öz­le­di­ğim için. Be­şik­taş ta­raf­ta­rı tıp­kı Si­vas ma­çın­da ol­du­ğu gi­bi bu maç­ta da ta­kı­mı­na An­ka­ra­’da sa­hip çık­tı. Sta­dı dol­dur­du. Ma­çın ba­şın­dan so­nu­na ka­dar ta­kı­mı­nı des­tek­le­di. İnö­nü­’de ya­şa­nan coş­ku­yu ne­re­dey­se arat­ma­dı. Be­şik­ta­ş’­ta öy­le öne çı­kan bir oyun­cu yok. Tıp­kı Me­tin Ali Fey­yaz ef­sa­ne oyun­cu­la­rı gi­bi 3 oyun­cu var. Gök­han, Dem­ba Ba ve Ol­cay. Atı­lan gol­ler­de...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/besiktas-seyirciyle-guzel-757yy.htm
Vahdet » Bünyamin Gezer "Beşiktaş Seyirciyle Güzel" Köşe Yazısı

Vahdet - Bünyamin Gezer Son Köşe Yazıları