Dün­kü ya­zı­mız­da An­ka­ra­’da­ki Türk­men­le­rin du­ru­mu­na de­ğin­miş­tik. Bu­gün ko­nu hak­kın­da bi­raz da­ha de­tay ve­re­ce­ğim. Çün­kü so­run gi­de­rek bü­yü­yor ve gör­mez­lik­ten ge­lin­dik­çe …

Dün­kü ya­zı­mız­da An­ka­ra­’da­ki Türk­men­le­rin du­ru­mu­na de­ğin­miş­tik. Bu­gün ko­nu hak­kın­da bi­raz da­ha de­tay ve­re­ce­ğim. Çün­kü so­run gi­de­rek bü­yü­yor ve gör­mez­lik­ten ge­lin­dik­çe “me­se­le” ha­li­ne dö­nü­şü­yor. Ar­tık bi­ri­le­ri­nin eli­ni ta­şın al­tı­na koy­ma­sı ge­re­ki­yor. 

Bi­ri­le­ri kim­ler mi? Hü­kü­met, si­ya­si par­ti­ler, STK’­lar, ga­ze­te­ci­ler, ay­dın­lar, va­tan­daş­la­r… He­pi­mi­ze bü­yük so­rum­lu­luk­lar dü­şü­yor ve kay­be­di­le­cek bir da­ki­ka bi­le yok.

Yo­ğun­luk­lu ola­ra...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/bu-gorev-hepimizin-741yy.htm
Vahdet » Batuhan Çolak "Bu Görev Hepimizin" Köşe Yazısı

Vahdet - Batuhan Çolak Son Köşe Yazıları