On­lar, Türk med­ya­sı­nın ve si­ya­si­le­rin gör­mez­den gel­dik­le­ri­…  Ye­zi­di­ler, Kürt­ler, Arap­lar ka­dar yer bu­la­mı­yor­lar ha­ber bül­ten­le­rin­de­… “Ko­ba­ni­” ka­dar de­ğer­le­ri yo­k… Or­ta­do­ğu­’nun ka­ran­lı­ğın­da …

On­lar, Türk med­ya­sı­nın ve si­ya­si­le­rin gör­mez­den gel­dik­le­ri­…  Ye­zi­di­ler, Kürt­ler, Arap­lar ka­dar yer bu­la­mı­yor­lar ha­ber bül­ten­le­rin­de­…

“Ko­ba­ni­” ka­dar de­ğer­le­ri yo­k…

Or­ta­do­ğu­’nun ka­ran­lı­ğın­da ora­dan ora­ya sav­ru­lu­yor, ev­le­rin­den, bark­la­rın­dan sü­rü­lü­yor, öl­dü­rü­lü­yor, te­rö­re uğ­ru­yor­la­r…

Türk­men­ler­den bah­se­di­yo­ruz, ay­nı so­yun ço­cuk­la­rın­dan, soy­daş­la­rı­mız­da­n…

Ira­k’­ta ön­ce AB­D’­nin mü­da­ha­le­siy­le yer­le­rin­den edil­me­...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/ankaranin-ortasinda-insanlik-drami-728yy.htm
Vahdet » Batuhan Çolak "Ankara’nın Ortasında İnsanlık Dramı" Köşe Yazısı

Vahdet - Batuhan Çolak Son Köşe Yazıları