Ge­çen haf­ta­nın en önem­li gün­de­mi Pa­pa Fran­ces­co­’nun Er­me­ni­le­ri des­tek­le­yen, Tür­ki­ye­’yi he­def alan açık­la­ma­la­rı ile Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’nun söz­de “soy­kı­rı­m” le­hi­ne al­mış …

Ge­çen haf­ta­nın en önem­li gün­de­mi Pa­pa Fran­ces­co­’nun Er­me­ni­le­ri des­tek­le­yen, Tür­ki­ye­’yi he­def alan açık­la­ma­la­rı ile Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’nun söz­de “soy­kı­rı­m” le­hi­ne al­mış ol­du­ğu ka­rar­dı. As­lın­da bu­ra­da şa­şı­la­cak bir du­rum yok­tu. El­bet­te şı­ra­cı­nın şa­hi­di bo­za­cı ola­cak­tı. Bu ka­rar ve açık­la­ma­lar “küf­rün tek mil­le­t” ol­du­ğu­nu gös­te­ren ne ilk ör­nek­ti ne de so­nun­cuy­du­… Fa­kat bu ve­si­ley­le iyot gi­bi or­ta­ya çı­kan içer­de­ki ve dı­şar­da­ki Tür­ki­ye düş­man­l...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/vahdet-ve-rekor-1805yy.htm
Vahdet » Yener Dönmez "Vahdet Ve Rekor" Köşe Yazısı

Vahdet - Yener Dönmez Son Köşe Yazıları