Sün­ni dün­ya­da Sa­la­had­di­n’­in ru­hu esi­yor, di­ri­li­yor. Bu­nun iki aya­ğı var. Bi­rin­ci­si o gün Fa­ti­mi­le­r’­e kar­şı es­ti­ği gi­bi bu­gün de çağ­daş …

Sün­ni dün­ya­da Sa­la­had­di­n’­in ru­hu esi­yor, di­ri­li­yor. Bu­nun iki aya­ğı var. Bi­rin­ci­si o gün Fa­ti­mi­le­r’­e kar­şı es­ti­ği gi­bi bu­gün de çağ­daş İra­n’­a ve ek­se­ni­ne kar­şı es­mek­te­dir. Di­ğer aya­ğı da Haç­lı­la­rın de­va­mı olan Si­yo­niz­me kar­şı­dır.  Sa­la­had­di­n’­in ru­hu Sa­fe­vi-Si­yo­nizm or­tak­lı­ğı­na kar­şı Ye­me­n’­de ye­ni­den ha­re­ke­te geç­miş­tir. İra­n’­ın bek­le­me­di­ği bir şey ol­du. Sün­ni dev­let­le­rin üze­ri­ne ölü top­ra­ğı ser­pil­di­ği­ni zan­ne­di­yor ve Arap Do­ğu­su­nu ka­s...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/salahaddinin-ruhu-diriliyor-1776yy.htm
Vahdet » Mustafa Özcan "Salahaddin’in Ruhu Diriliyor" Köşe Yazısı

Vahdet - Mustafa Özcan Son Köşe Yazıları