Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’nun “soy­kı­rı­m” ka­ra­rı kar­şı­sın­da şa­şı­ran­la­ra şa­şı­yo­rum doğ­ru­su. Baş­ka ne bek­li­yor­du­nuz ki? “Ha­yal kı­rık­lı­ğı ve üzün­tü bil­di­ri­mi­” ile “ger­çek­le­ri an­lat­ma …

Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’nun “soy­kı­rı­m” ka­ra­rı kar­şı­sın­da şa­şı­ran­la­ra şa­şı­yo­rum doğ­ru­su.

Baş­ka ne bek­li­yor­du­nuz ki?

“Ha­yal kı­rık­lı­ğı ve üzün­tü bil­di­ri­mi­” ile “ger­çek­le­ri an­lat­ma ça­ba­sı­” dip­lo­ma­tik bir dil ola­rak ka­bul edi­le­bi­lir an­cak, mil­let­çe fii­li du­ru­şu­muz bu ol­ma­ma­lı.

Ki­me, ne­yi an­la­ta­bi­li­riz ki?

Dün biz­de olan “gü­cü­” bu­gün eli­ne al­mış olan em­per­ya­list­ler ka­fa­ya koy­muş, Türk mil­le­ti­ni “Er­me­ni ka­ti­li­” ilan et­mek­te ka­r...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/kime-neyi-anlatacagiz-1780yy.htm
Vahdet » Fatih Akkaya "Kime Neyi Anlatacağız?" Köşe Yazısı

Vahdet - Fatih Akkaya Son Köşe Yazıları