Şe­hir ad­la­rı ge­çen de­yim­ler, ata­söz­le­ri çok faz­la de­ğil. “Gez dün­ya­yı gör Kon­ya­’yı­”, “Tos­ya­’ya (Dim­ya­t’­a) pi­rin­ce gi­der­ken ev­de­ki bul­gur­dan ol­ma­k”, “Kim …

Şe­hir ad­la­rı ge­çen de­yim­ler, ata­söz­le­ri çok faz­la de­ğil. “Gez dün­ya­yı gör Kon­ya­’yı­”, “Tos­ya­’ya (Dim­ya­t’­a) pi­rin­ce gi­der­ken ev­de­ki bul­gur­dan ol­ma­k”, “Kim ta­kar Ya­lo­va kay­ma­ka­mı­nı­”, “Git­ti­ği An­tep ye­di­ği  ka­ra pek­me­z”… ilk ak­lı­ma ge­len­ler.  

Bir de ta­bi­î za­man za­man Si­va­s’­a, za­man za­man Bay­bur­t’­a mal edi­len “Böy­le zu­lüm gör­me­di­” de­yi­mi var.

“Bay­burt Bay­burt ola­lı böy­le zu­lüm gör­me­di!”

Der­ler ki, mer­ke­zî ida­re­nin kla­sik ba­tı mü­zi­ği...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/bayburt-bayburt-olali-1798yy.htm
Vahdet » D.mehmet Doğan "Bayburt Bayburt Olalı…" Köşe Yazısı

Vahdet - D.mehmet Doğan Son Köşe Yazıları