Çi­n’­in Do­ğu Tür­kis­ta­n’­da Müs­lü­man­la­ra yö­ne­lik ay­rım­cı, asi­mi­le edi­ci ve kim­lik­siz­leş­tir­me­ye yö­ne­lik bas­kı­cı po­li­ti­ka­la­rı­nın ben­ze­ri hat­ta ba­zı ül­ke­ler­de da­ha şid­det­li­si ma­ale­sef …

Çi­n’­in Do­ğu Tür­kis­ta­n’­da Müs­lü­man­la­ra yö­ne­lik ay­rım­cı, asi­mi­le edi­ci ve kim­lik­siz­leş­tir­me­ye yö­ne­lik bas­kı­cı po­li­ti­ka­la­rı­nın ben­ze­ri hat­ta ba­zı ül­ke­ler­de da­ha şid­det­li­si ma­ale­sef bu­gün Or­ta As­ya­’da ya­şa­nı­yor. İs­lam kar­şıt­lı­ğı de­ni­lin­ce da­ha çok Av­ru­pa ve Ame­ri­ka­’da­ki uy­gu­la­ma­lar gün­de­me gel­se de ge­nel­de As­ya­’da, özel­de ise Rus­ya ve Tür­kis­ta­n’­da İs­lam kar­şıt­lı­ğı ve bu­nun so­nu­cu ola­rak top­lum­da olu­şan İs­la­mo­fo­bi, do­zu git­tik­çe ar­tan bir...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/turkistanda-islamofobi-1801yy.htm
Vahdet » Cihangir İşbilir "Türkistan’da İslamofobi" Köşe Yazısı

Vahdet - Cihangir İşbilir Son Köşe Yazıları