Alem­le­rin Sa­hi­bi­’nin in­san­lı­ğa son ar­ma­ğa­nı olan Pey­gam­be­ri­miz Mu­ham­med Mus­ta­fa(SAV)’nın sa­de­ce do­ğu­mu de­ğil; ha­ya­tı, ha­ya­tı­nın her ka­re­si, her anı ve ve­fa­tı …

Alem­le­rin Sa­hi­bi­’nin in­san­lı­ğa son ar­ma­ğa­nı olan Pey­gam­be­ri­miz Mu­ham­med Mus­ta­fa(SAV)’nın sa­de­ce do­ğu­mu de­ğil; ha­ya­tı, ha­ya­tı­nın her ka­re­si, her anı ve ve­fa­tı da da­hil her şe­yi kıy­met­li­dir. Ve­fa­tın­dan son­ra da bı­rak­tık­la­rı ile kı­ya­me­te ka­dar de­ğe­ri­ni yi­tir­me­ye­cek­tir. Al­la­h’­ın, O’­nun ara­cı­lı­ğıy­la gön­der­di­ği Va­hiy, Ra­sul(SAV)’ın va­hiy­le kur­du­ğu cüm­le­ler (Ha­dis-i Şe­rif), O’­nun şe­ref­li ar­ka­daş­la­rı (Sa­he­be­yi Ki­ram), O’­nun ai­le­si (Eh­li Beyt), O’­nun sus­ma­s...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/tevhid-mucadelesinin-yasayan-hali-hz-muhammed-sav-1808yy.htm
Vahdet » Alper Tuna "Tevhid Mücadelesinin Yaşayan Hali Hz. Muhammed (sav)" Köşe Yazısı

Vahdet - Alper Tuna Son Köşe Yazıları