Ye­ni yı­la umut­lar­la gi­re­cek yer­de bü­yük üzün­tü­ler ve­ren du­rum­lar­la yak­la­şı­yo­ruz. Si­ya­sal or­ta­mın gi­de­rek ko­yu­la­şan ka­ran­lı­ğın­da in­sa­nın ka­nı­nı don­du­ran olay­lar ya­şan­mak­ta­dır. …

Ye­ni yı­la umut­lar­la gi­re­cek yer­de bü­yük üzün­tü­ler ve­ren du­rum­lar­la yak­la­şı­yo­ruz. Si­ya­sal or­ta­mın gi­de­rek ko­yu­la­şan ka­ran­lı­ğın­da in­sa­nın ka­nı­nı don­du­ran olay­lar ya­şan­mak­ta­dır. So­rum­lu ve yet­ki­li­le­rin ay­maz­lı­ğı, yan­lı­lı­ğı ve par­ti­zan­lı­ğı, ça­ğı­mı­zın iyi­lik­le­rin­den ya­rar­lan­ma­mı­zı en­gel­le­mek­te, dil­ler­den dü­şü­rül­me­yen de­mok­ra­si­nin yoz­laş­tı­rıl­ma­sıy­la ağır bas­kı gün­le­ri­nin eşi­ğin­de bu­lun­mak­ta­yız.
Ne ka­dar acı… Kur­ta­rı­cı­mız v...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/yekta-gungor-ozden/izlenenler-663177/
Sözcü » Yekta Güngör Özden "İzlenenler" Köşe Yazısı

Sözcü - Yekta Güngör Özden Son Köşe Yazıları