Ben yurt dı­şın­day­ken, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan Tür­ki­ye­’de bir Os­man­lı­ca tar­tış­ma­sı alev­len­dir­di. Os­man­lı­ca ne­dir ne de­ğil­dir tar­tış­ma­sı­na gir­me­den, Os­man­lı za­ma­nın­da kul­la­nı­lan …

Ben yurt dı­şın­day­ken, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan Tür­ki­ye­’de bir Os­man­lı­ca tar­tış­ma­sı alev­len­dir­di. Os­man­lı­ca ne­dir ne de­ğil­dir tar­tış­ma­sı­na gir­me­den, Os­man­lı za­ma­nın­da kul­la­nı­lan al­fa­be ile Türk­çe na­sıl ya­zı­lı­yor­du, onu oku­yu­cu­la­rı­mı­zın gör­me­le­ri için aşa­ğı­ya es­ki bir ya­zım­dan iki pa­rag­raf al­dım. Bi­rin­ci­sin­de, doğ­ru­dan Os­man­lı za­ma­nın­da Türk­çe için kul­la­nı­lan Arap al­fa­be­sin­den harf­le­ri bi­re­bir çe­vir­dim. İkin­ci­sin­de ise, Ata­tür­k’­ün ka­bul et­ti...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ugur-dundar/tedrisat-umumiyeyi-osmanlica-kilmak-cehaletin-alasidir-690845/
Sözcü » Uğur Dündar "Tedrisat-ı umumiyeyi Osmanlıca kılmak, cehaletin alâsıdır!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları