Chris­ti­an Wulff, Al­man­ya de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en genç cum­hur­baş­ka­nı idi. 2010 yı­lın­da cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de 51 ya­şın­da olan Wulf­f’­un geç­mi­şi, ba­şa­rı­lar­la do­luy­du… …

Chris­ti­an Wulff, Al­man­ya de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en genç cum­hur­baş­ka­nı idi. 2010 yı­lın­da cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de 51 ya­şın­da olan Wulf­f’­un geç­mi­şi, ba­şa­rı­lar­la do­luy­du… Da­ha ön­ce Aşa­ğı Sak­son­ya Eya­let Baş­ba­kan­lı­ğı ya­par­ken bir­çok re­for­ma im­za at­mış, il­köğ­re­tim sis­te­mi­ni ye­ni­le­yip, büt­çe den­ge­siz­li­ği­ni gi­der­miş­ti. An­cak baş­ba­kan­lık dö­ne­min­de …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ugur-dundar/madem-beles-hemen-yerles-649181/
Sözcü » Uğur Dündar "Madem beleş, hemen yerleş!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları