Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, Fi­li­pin­-le­r’­den Tür­ki­ye­’ye dö­ner­ken uçak­ta yap­tı­ğı soh­bet­te, CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun Ale­vi­lik ko­nu­sun­da­ki eleş­ti­ri­le­ri­ne sert kar­şı­lık ver­miş ve …

    Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, Fi­li­pin­-le­r’­den Tür­ki­ye­’ye dö­ner­ken uçak­ta yap­tı­ğı soh­bet­te, CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun Ale­vi­lik ko­nu­sun­da­ki eleş­ti­ri­le­ri­ne sert kar­şı­lık ver­miş ve “Ben bü­tün bu ya­şa­nı­lan­lar­dan son­ra Ale­vi­le­rin na­sıl CHP’­li ola­bil­dik­le­ri­ne şa­şır­mı­şım­dır!” de­miş. Şa­şır­mak­ta hak­lı­dır! Çün­kü bu ko­nu­da­ki ta­ri­hi bil­gi­le­ri hay­li za­yıf! …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/tokmak/bas%c2%adba%c2%adkan-ve-ale%c2%advi%c2%adler-652883/
Sözcü » Tokmak "Baş­ba­kan ve Ale­vi­ler" Köşe Yazısı

Sözcü - Tokmak Son Köşe Yazıları