Bu­yu­run bu­ra­dan ya­kın; Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek “Lüks tü­ke­ti­me yö­ne­lik ila­ve ver­gi­le­rin gün­de­me ge­le­bi­le­ce­ği­ni­” söy­le­di. Hal­bu­ki eko­no­mi­miz çok da iyi …

Bu­yu­run bu­ra­dan ya­kın; Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek “Lüks tü­ke­ti­me yö­ne­lik ila­ve ver­gi­le­rin gün­de­me ge­le­bi­le­ce­ği­ni­” söy­le­di.
Hal­bu­ki eko­no­mi­miz çok da iyi gi­di­yor­du, ne­den ye­ni ver­gi ih­ti­ya­cı doğ­du ki?
Kim­se ken­di­ni kan­dır­ma­sın, Tür­ki­ye­’nin ve do­la­yı­sıy­la büt­çe­nin ek kay­na­ğa ih­ti­ya­cı var. Ön­ce ver­gi af­fı ge­tir­di­ler ki ora­dan üç, beş pa­ra gel­sin di­ye… Kes­me­di be­del­li as­ker­lik çı­kar­dı­lar. O da yet­me­di şim­di sı­ra ye­ni ver­gi­ler­de…
Gi­zem­li ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/yeni-vergiler-geliyormus-buyursun-688500/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Yeni vergiler geliyormuş, buyursun!" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları