AB Ba­ka­nı Vol­kan Boz­kır, ABD ile AB ara­sın­da im­za­la­na­cak Trans At­lan­tik Ti­ca­ret İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı ile Tür­ki­ye­’nin yıl­da 3 mil­yar do­lar …

AB Ba­ka­nı Vol­kan Boz­kır, ABD ile AB ara­sın­da im­za­la­na­cak Trans At­lan­tik Ti­ca­ret İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı ile Tür­ki­ye­’nin yıl­da 3 mil­yar do­lar kay­ba uğ­ra­ya­ca­ğı­na söy­lü­yor. Yan­lış bil­gi! Han­gi 3 mil­yar do­lar? So­nuç fe­la­ket. Ge­nel tah­min­ler ih­ra­ca­tı­mı­zın 30-35 mil­yar do­lar ara­sın­da ge­ri­le­ye­ce­ği yö­nün­de… …

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/murat-muratoglu/bu-blofu-yerler-mi-645298/
Sözcü » Murat Muratoğlu "Bu blöfü yerler mi?" Köşe Yazısı

Sözcü - Murat Muratoğlu Son Köşe Yazıları