De­mok­ra­si­nin, çok­lu par­ti­li se­çim­le­rin, kı­sa­ca mo­dern Tür­ki­ye­’nin tüm im­kân­la­rı­nı kul­la­na­rak, on üç yıl bo­yun­ca ik­ti­dar olan AKP; kı­sa, or­ta ve …

De­mok­ra­si­nin, çok­lu par­ti­li se­çim­le­rin, kı­sa­ca mo­dern Tür­ki­ye­’nin tüm im­kân­la­rı­nı kul­la­na­rak, on üç yıl bo­yun­ca ik­ti­dar olan AKP; kı­sa, or­ta ve uzun va­de­de ger­çek­leş­tir­mek is­te­dik­le­ri­nin pek ço­ğu­nu ha­ya­ta ge­çir­di.
An­cak ken­di­le­ri­ni ik­ti­da­ra ta­şı­yan; yol­suz­luk, yok­sul­luk ve ya­sak­lar­la (3Y) mü­ca­de­le söy­lem­le­riy­le ters düş­tü. Hak­la­rın­da id­di­a edi­len da­va­lar­da, ada­le­te vur­duk­la­rı dar­bey­le hu­kuk kar­şı­sın­da ve mil­let vic­da­nın­da mah­kûm ol­du­lar. Her ne ka­dar “t...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2015/yazarlar/ayse/padisahim-sen-cok-yasa-2-729789/
Sözcü » Ayşe Sucu "Padişahım sen çok yaşa!" Köşe Yazısı

Sözcü - Ayşe Sucu Son Köşe Yazıları