Or­ta çağ İs­lam ay­dın­la­rı ara­sın­da “Mu­al­lim-i Sa­ni­” ya­ni ikin­ci üs­tad ola­rak anı­lan Fa­ra­bi; bi­lim ada­mı, fi­lo­zof, man­tık­çı, gök bi­lim­ci ve …

Or­ta çağ İs­lam ay­dın­la­rı ara­sın­da “Mu­al­lim-i Sa­ni­” ya­ni ikin­ci üs­tad ola­rak anı­lan Fa­ra­bi; bi­lim ada­mı, fi­lo­zof, man­tık­çı, gök bi­lim­ci ve mü­zis­yen­dir.
Aris­to­’nun te­mel eser­le­ri­nin çe­vi­ri­si­ni yap­mış ve bu eser­le­rin da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la da şerh­ler yaz­mış­tır.
Bü­yük Türk Bil­gi­ni Fa­ra­bi, en önem­li eser­le­rin­den bi­ri olan “El-Me­di­ne­tü­’l Fa­zı­la­”sın­da şeh­rin fa­zi­let­le­ri­ni an­la­tır.
Fa­ra­bi­’ye gö­re şe­hir­ler, er­dem­li in­san­lar ta­ra...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/ayse/erdemli-devlet-baskani-nasil-olur-663176/
Sözcü » Ayşe Sucu "Erdemli devlet başkanı nasıl olur?" Köşe Yazısı

Sözcü - Ayşe Sucu Son Köşe Yazıları