Sev­gi­li okur­la­rım, AKP oy­la­rı­nın yüz­de 40 ve al­tı­na in­di­ği­ni,  ön­ce­ki se­çim­ler­de bu par­ti­yi des­tek­le­yen mil­li­yet­çi seç­me­nin bu kez MHP’­yi, Kürt …

Sev­gi­li okur­la­rım,
AKP oy­la­rı­nın yüz­de 40 ve al­tı­na in­di­ği­ni,  ön­ce­ki se­çim­ler­de bu par­ti­yi des­tek­le­yen mil­li­yet­çi seç­me­nin bu kez MHP’­yi, Kürt va­tan­daş­la­rı­mı­zın da HDP’­yi des­tek­le­ye­ce­ği­ni gös­te­ren an­ket­le­rin ya­yın­lan­ma­sıy­la bir­lik­te te­rö­rün tır­ma­nı­şa geç­me­si, siz­ce de ma­ni­dar de­ğil mi?
Bir ke­na­ra ya­zın.
Ge­le­cek­te yar­gı­nın ye­ni­den aç­mak zo­run­da ka­la­ca­ğı en önem­li so­ruş­tur­ma dos­ya­la­rın­dan bi­ri­ni, Sav­cı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın ma­ka­mın...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/ugur-dundar/oslodan-kol-kola-ciktik-yola-oylar-dusunce-verdik-mola-806167/
Sözcü » Uğur Dündar "Oslo’dan kol kola çıktık yola oylar düşünce verdik mola!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları