As­lın­da bun­la­rın is­te­di­ği “Baş­kan­lık de­ğil, Sü­per Baş­kan­lı­k” Ya­ni, şah­lık, pa­di­şah­lık gi­bi! “İm­pa­ra­to­r”­de­ni­len Fa­tih Te­rim na­sıl mil­li ta­kım­da tek se­çi­ci ise, …

As­lın­da bun­la­rın is­te­di­ği “Baş­kan­lık de­ğil, Sü­per Baş­kan­lı­k”
Ya­ni, şah­lık, pa­di­şah­lık gi­bi!
“İm­pa­ra­to­r”­de­ni­len Fa­tih Te­rim na­sıl mil­li ta­kım­da tek se­çi­ci ise, Tay­yip Er­do­ğan da bü­tün Tür­ki­ye­’de “Tek se­çi­ci­”ol­mak is­ti­yor!
Onun is­te­di­ği, Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­‘nun da  (is­tek­siz­ce) des­tek­le­di­ği Baş­kan­lık Sis­te­mi­’nin dün­ya­da eşi ben­ze­ri yok!
Tek ki­şi­lik “A­na­no­im şir­ke­t” gi­bi bir şey ola­cak ve her şe­ye o ka­rar ve­re­cek!
Maa­zal­lah, ül­ke...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/rahmi-turan/bunlarin-istedigi-super-baskanlik-807944/
Sözcü » Rahmi Turan "Bunların istediği süper başkanlık!" Köşe Yazısı

Sözcü - Rahmi Turan Son Köşe Yazıları