AB­D’­nin se­çil­miş baş­ka­nı Do­nald Trum­p’­ın ge­çen haf­ta iki önem­li top­lan­tı­sı var­dı. Bi­rin­de te­le­viz­yon ga­ze­te­ci­le­ri ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ni Trump To­we­r’­da ağır­la­dı. Gö­rüş­me …

AB­D’­nin se­çil­miş baş­ka­nı Do­nald Trum­p’­ın ge­çen haf­ta iki önem­li top­lan­tı­sı var­dı. Bi­rin­de te­le­viz­yon ga­ze­te­ci­le­ri ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ni Trump To­we­r’­da ağır­la­dı. Gö­rüş­me ‘off the re­cor­d’ ol­du­ğun­dan hiç­bir res­mi açık­la­ma ya­pıl­ma­dı.
Ama New York Post ga­ze­te­si isim­siz kay­nak­la­ra da­yan­dır­dı­ğı ha­ber­de gö­rüş­me­nin ba­zı de­tay­la­rı­nı yaz­dı. Me­ğer Trump aya­ğı­na ça­ğır­dı­ğı te­le­viz­yon­cu­la­rı bir gü­zel haş­la­mış, zıl­gıt çek­miş ve da­ha son­ra da gö...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/oray-egin/baskan-ve-patron-1531805/
Sözcü » Oray Eğin "Başkan ve patron" Köşe Yazısı

Sözcü - Oray Eğin Son Köşe Yazıları