Gözümden hûn-rîzân olacak dem Yine bir yâre açdı çerh-i gaddâr Bu yanık sîneme yok ana merhem Muhammed ümmeti kan ağlamaz …

Gözümden hûn-rîzân olacak dem
Yine bir yâre açdı çerh-i gaddâr
Bu yanık sîneme yok ana merhem
Muhammed ümmeti kan ağlamaz mı
Garîk-i hûn ola mahdûm-ı a’zam
Neden lâyık bu rütbe cevre hâşâ
Dü çeşm-i Mustafâ sibteyn-i Ekrem
Muhibb-i hânedânı ehl-i hakîkat
Bu günde nûş iderler su yerine sem
Bu günde kasd idüp Âl-i Abâya
Yezîd ibn-i sefîh ehl-i cehennem
Ne cür’et ile bilmem kahbe hınzîr
Hüseyni eyledi bu rütbe dil-gîr
O şâhı sûretâ itdi mükedder
Nihâl-i kaddini hâke berâber
Hakîkatde cüdâ itmişdi ammâ
Gürûh-ı evliyâya tâc ber-se


Kaynak: https://www.ortadogugazetesi.com/mersiye-i-leyl-yine-geldi-meded-mh-i-muharrem-makale,28161.html
Ortadoğu » İhsan Muslu "Mersiye-i Leylâ: Yine geldi meded mâh-ı Muharrem" Köşe Yazısı

Ortadoğu - İhsan Muslu Son Köşe Yazıları