Azgelişmiş ülkelerin sözde burjuva katmanları dışa bağımlıdır. Dolayısıyla da kapitalist ekonominin kâr amaçlı eylemlerine çok çabuk ortak olurlar. Batı’da kapitalist …

Azgelişmiş ülkelerin sözde burjuva katmanları dışa bağımlıdır. Dolayısıyla da kapitalist ekonominin kâr amaçlı eylemlerine çok çabuk ortak olurlar.

Batı’da kapitalist düzenin ku­rulması, yeni üretim araç­larını devreye sokmakla ger­çekleşmiştir. Bu da beraberin­de üstyapı kurumları ve ideo­lojide değişimi gerekli kılmış­tır. Kapitalizm feodaliteyi tasfi­ye ederken yeni bir kültüre, ye­ni bir emek sömürüsüne dayan­mak zorunda kalmıştır. Kapi­talist ekonomik düzen için bu emek sömürüsü varlık yokluk sorunuydu. Feodalitenin mutlak otoritesinin tasfiyesi, siyasal-düşünsel düzlemde parlamenter rejim, koşulsuz boyun e


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1532639/Yeni_somurgecilik_ve_Turkiye.html
Cumhuriyet » Olaylar Ve Görüşler "Yeni sömürgecilik ve Türkiye" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Olaylar Ve Görüşler Son Köşe Yazıları