Ga­la­ta­sa­ray’ın 3 gün ön­ce oy­na­dı­ğı Mer­sin ma­çı kad­ro­sun­dan ta­ma­men fark­lı bir 11’le çık­ma op­si­yo­nu ol­ma­sı önem­li bir şans. Ko­lay grup …

Ga­la­ta­sa­ray’ın 3 gün ön­ce oy­na­dı­ğı Mer­sin ma­çı kad­ro­sun­dan ta­ma­men fark­lı bir 11’le çık­ma op­si­yo­nu ol­ma­sı önem­li bir şans. Ko­lay grup ve di­şi­ne gö­re ra­kip­ler, şi­şik kad­ro­sun­da­ki pas­lan­mış oyun­cu­lar için önem­li fır­sat.

İlk 11’de yer bul­mak is­te­yen­le­rin ken­di­le­ri­ni gös­ter­me­si için önem­li. An­cak lig at­mos­fe­ri ol­ma­ma­sı, kö­tü ze­min, ra­ki­bin kö­tü di­ren­ci, yük­sek ma­li­yet­li oyun­cu­la­rın ür­kek ve ken­di­le­ri­ni faz­la ve­re­me­me­si ise olum­suz fak­tör­ler.

Bal­ço­va ma...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.bugun.com.tr/30-dakika-yetti-yazisi-1405104
Bugün » Cüneyt Tanman "30 dakika yetti" Köşe Yazısı

Bugün - Cüneyt Tanman Son Köşe Yazıları