Mer­sin İd­man Yur­du oyu­nu üçün­cü böl­ge­de oy­na­ma­yı se­ven, Ga­la­ta­sa­ray’a da Are­na’da çok sı­kın­tı ya­şat­mış bir ta­kım. İl­ginç­tir Ka­dı­köy’de ise kon­tra­tak …

Mer­sin İd­man Yur­du oyu­nu üçün­cü böl­ge­de oy­na­ma­yı se­ven, Ga­la­ta­sa­ray’a da Are­na’da çok sı­kın­tı ya­şat­mış bir ta­kım. İl­ginç­tir Ka­dı­köy’de ise kon­tra­tak fut­bo­lu­nu be­nim­se­di­ler.

İş­te bu­ra­da önem­li bir ay­rım yap­mak ge­re­ki­yor. Hü­cu­mu se­ven Mer­sin’i bu­na Fe­ner­bah­çe mi zor­la­dı, yok­sa Rı­za Ça­lım­bay’ın ter­ci­hi mi bu yön­dey­di?

Fe­ner­bah­çe’de bir çok böl­ge­de geç­ti­ği­miz haf­ta­la­ra nis­pe­ten da­ha hız­lı fut­bol oy­nan­dı­ğı­nı söy­le­ye­cek olur­sak, Mer­...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.bugun.com.tr/futbol-enfes-diegoya-dikkat-yazisi-1411445
Bugün » Ahmet Konanç "Futbol enfes… Diego’ya dikkat!" Köşe Yazısı

Bugün - Ahmet Konanç Son Köşe Yazıları