18 Mart 1994, An­tak­ya… Ta­ri­hin akı­şı­nı de­ğiş­ti­ren Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri­’nin yıl­dö­nü­mü tüm yurt­ta coş­ku­lu tö­ren­ler­le kut­la­nır­ken, Ekin­ci Ma­hal­le­si, Cey­lan So­ka­k’ta …

18 Mart 1994, An­tak­ya…
Ta­ri­hin akı­şı­nı de­ğiş­ti­ren Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri­’nin yıl­dö­nü­mü tüm yurt­ta coş­ku­lu tö­ren­ler­le kut­la­nır­ken, Ekin­ci Ma­hal­le­si, Cey­lan So­ka­k’ta da bay­ram se­vin­ci ya­şa­nı­yor­du.
Çün­kü o gün sa­at tam 12.00’de, Kork­maz Ai­le­si­’nin dör­dün­cü ço­cu­ğu olan Ali İs­ma­il Kork­maz dün­ya­ya mer­ha­ba de­miş­ti.
Öy­le­si­ne ko­lay bir do­ğum ol­muş­tu ki, an­ne­si Emel Ha­nım acı­lar için­de kıv­ran­ma­mış, bir ke­re­cik bi­le “Ah, va­h” de­me­miş­ti. Ağa­be­yi­nin ilk çı


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2015/yazarlar/ugur-dundar/bu-dunyadan-yuregi-sevgi-dolu-bir-ali-ismail-korkmaz-gecti-719847/
Sözcü » Uğur Dündar "Bu dünyadan yüreği sevgi dolu bir Ali İsmail Korkmaz geçti…" Köşe Yazısı

Sözcü - Uğur Dündar Son Köşe Yazıları