Ta­rih: 9 Mart 2011 Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de­yiz. Ko­ğuş ar­ka­da­şım Odatv Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ba­rış Peh­li­van, “De­niz Bey bu­nu bi­ze na­sıl ya­par; …

Ta­rih: 9 Mart 2011
Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de­yiz. Ko­ğuş ar­ka­da­şım Odatv Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ba­rış Peh­li­van, “De­niz Bey bu­nu bi­ze na­sıl ya­par; bu tez­ga­hı na­sıl gör­me­z” di­ye Ta­raf ga­ze­te­si­nin man­şe­ti­ni gös­ter­di. Man­şet­te De­niz Bay­ka­l’­ın söz­le­ri var­dı. “So­ne­r’­in ar­ka­sın­da kim var, öğ­ren­mek is­ti­yo­rum.”
Bay­kal, Ta­ra­f’­tan Ra­sim Ozan Kü­tah­ya­lı­’ya ko­nuş­muş­tu:
“Ra­sim, (Odat­v’­den) çı­kan bel­ge­le­ri çok önem­si­yo­rum ve in­ce­li­yo­rum. Bu bel­ge­ler­le ba­na ya­pıl­


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2015/yazarlar/soner-yalcin/yine-baykal-yine-kaset-719861/
Sözcü » Soner Yalçın "Yine Baykal… Yine kaset…" Köşe Yazısı

Sözcü - Soner Yalçın Son Köşe Yazıları