Dev­let ida­re­si­nin çar­şa­fa do­lan­ma­sı an­cak böy­le olur!.. Son ya­pı­lan ope­ras­yon­lar, pa­ra­lel ma­ra­lel de­ğil, iki ay­rı dev­le­tin ol­du­ğu­nu     or­ta­ya çı­kar­dı!.. …

Dev­let ida­re­si­nin çar­şa­fa do­lan­ma­sı an­cak böy­le olur!..
Son ya­pı­lan ope­ras­yon­lar, pa­ra­lel ma­ra­lel de­ğil, iki ay­rı dev­le­tin ol­du­ğu­nu     or­ta­ya çı­kar­dı!..
Yar­gı da öy­le…
İki ay­rı yar­gı teş­ki­la­tı…
Se­çim­le ik­ti­da­ra ge­len­ler ken­di­le­ri­ni muk­te­dir sa­nı­yor­lar­dı, me­ğer so­mun peh­li­va­nın­dan fark­lı de­ğil­ler­miş!..
12 yıl bo­yun­ca ayak­ta uyu­muş­lar, öte­ki dev­le­te tes­lim ol­muş­lar…

* * * * * *
17-25 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rın­da


Kaynak: http://sozcu.com.tr/2015/yazarlar/mehmet-turker/devlet-devletin-pesine-dustu-719848/
Sözcü » Mehmet Türker "Devlet, devletin peşine düştü!.." Köşe Yazısı

Sözcü - Mehmet Türker Son Köşe Yazıları